top of page

Binnen Nederland

Verzendkosten voor Nederland: €8.95 tot 10 kg.

 

 • Drankenshop Bams verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

 • Pakket retour sturen. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.

 •  Leeftijdscontrole bezorgdienst
  Bij elke bestelling die door Slijterij Bams  wordt verstuurd, voert de bezorger een leeftijdscheck uit. De bezorger controleert de leeftijd van de ontvanger aan de deur op basis van een legitimatiebewijs van de ontvanger. Hij geeft het pakket alleen mee als de ontvanger voldoet aan de leeftijdseis.

 • ‘Wij zijn niet aansprakelijk voor typefouten’ of ‘voor kennelijke typefouten’

 •  Drankenshop Bams verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is.

 

 • De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en inclusief B.T.W., exclusief bezorgingskosten.

 • Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres.

 • De bestelde goederen worden verzonden op de dag dat de volledige betaling door Drankenshop Bams  ontvangen is.

 

 • Drankenhandel Bams bv is gevestigd aan de Markt 9, 6211ch te Maastricht en in de Kasteel Kessenichstraat 61, 6222vl te Maastricht.

 • Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Drankenhandel Bams bv. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

 • De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van Drankenhandel Bams bv, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden. 
   

 • Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

 • Drankenhandel Bams bv verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

 • Alle aanbiedingen van Drankenhandel Bams bv zijn vrijblijvend. Drankenhandel Bams bv behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

 • De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en inclusief B.T.W., exclusief bezorgingskosten.

 • Drankenhandel Bams bv verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is.
   

 • De afnemer kan zelf één van de mogelijke betalingsmethoden kiezen tijden de bestelprocedure op de website.

 • Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode.

 • Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven email adres.

 • In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Drankenhandel Bams bv gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

 • Leveringen zijn alleen mogelijk binnen Nederland.

 • De bestelde goederen worden verzonden op de dag dat de volledige betaling door Drankenhandel Bams bv ontvangen is.

 • Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door drankenhandel Bams bv overschreden wordt, zal Drankenhandel Bams bv de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Drankenhandel Bams bv te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Drankenhandel Bams bv te melden.

 • Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Drankenhandel Bams bv het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

 • Drankenhandel Bams bv behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

 • Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Drankenhandel Bams bv, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Drankenhandel Bams bv zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.

 • Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Drankenhandel Bams bv. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Drankenhandel Bams bv kunnen worden uitgesloten.

 • Drankenhandel Bams bv is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 • De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres.

 • Drankenhandel Bams bv zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Drankenhandel Bams bv zal de afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

 • Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

 • Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Drankenhandel Bams bv.

 • De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Drankenhandel Bams bv deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Drankenhandel Bams bv, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Drankenhandel Bams bv. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Drankenhandel Bams bv, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

 • Afnemers en bezoekers van de Drankenhandel Bams bv website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door drankenhandel Bams bv geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Drankenhandel Bams bv is het Nederlands recht van toepassing.

 • Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Drankenhandel Bams bv, Markt 9, 6211CH, Maastricht.

 • Drankenhandel Bams bv is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Maastricht onder nummer 14602205.

Extra Service...🚚

Uw Drank bestelling 🥃🍷🍾🍺

 

Mocht je niet de mogelijkheid hebben om onze winkel te bezoeken, dan bezorgen wij eventueel ook aan huis in Maastricht!

 

Spelregels:- Regio Maastricht

- Vanaf € 75,- Euro

- alleen betaling per pin

- bezorgtijden in overleg- leveringen alleen aan personen van 18+

Bel ons: 043-3214805U kunt ons ook contacteren via de mail: info@drankenshopbams.nl

(Bezorgen gebeurt in overleg )

algemenevoorwaardenz-logo_5ad480e5973c00

Doorzoek ons assortiment:

bottom of page